Teknisk assistance på freelance basis

Pta+ Aps. tilbyder teknisk design inden for stål og maskiner.

Med mere end 35 års erfaring fra flere brancher kan du forvente rettidigt kvalitetsarbejde.

Lige klar til værkstedet.

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 2020/02:

 1. Aftale: Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser anvendes ved enhver aftale mellem kunden og Pta+ Aps, medmindre andet er skriftligt aftalt.

 2. Mangler: Køber af Pta+ Aps ydelser skal inden en frist på 7 dage efter levering af en ydelse, oplyse om fejl og mangler ved det leverede. Ved udbedring af fejl og mangler som er oplyst efter 7 dages fristen, eller hvis kundens oplysninger om det leverede ikke var tilstrækkeligt dokumenteret til korrekt udført arbejde, beregnes honorar efter gældende timepris. Pta+ Aps er uden kundens samtykke, berettiget til at lade opgaven udføre ved brug af underleverandør. Underleverandør vil være underlagt de samme tavshedsbestemmelser som Pta+ Aps.

 3. Første opgave: Sammen med opgavens løsning (Tegning mv.) fremsendes faktura med betalingsbetingelserne netto kontant med 8 dages betalingsfrist. Først når betaling er registreret, er opgaveløsningen købers ejendom. BEMÆRK: Ny opgave påbegyndes ikke, før betaling er registreret for den første opgave. Betalingsbetingelser for efterfølgende opgaver vil være som angivet i punkt 4.

 4. Betalingsbetingelser: Betaling 14 dage netto fra fakturadato. Først efter registreret betaling, kan ydelsens fulde indhold frigives til kunden, herunder brugsret og ejendomsret. Ved aftale om ydelser som ikke fremgår af ordrebekræftelsen beregner Pta+ Aps honorar på timebasis. Ved betaling efter forfaldsdato, forrentes det skyldige beløb med 3 % pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdato.

 5. Betaling: Betaling kan ske via Bankindbetaling. I alle tilfælde fremsendes faktura med alle relevante oplysninger.

 6. Rykker / Privatkunder: Ved udsendelse af rykker, beregner Pta+ Aps kr. 100,00 pr rykker. Der vil derudover faktureres et administrationsgebyr på kr. 100,00.

 7. Rykker / Erhvervskunder: Ved udsendelse af rykker, fakturerer Pta+ Aps et kompensationsbeløb på kr. 350,00 pr overskreden faktura. Dertil kommer normalt rykkergebyr på kr. 100,00 pr rykker. Efter 2. rykker vil fordringen blive overdraget til retslig inkasso. De derved påløbne omkostninger vil blive pålagt kunden.

 8. Kundeklausul: Pta+ Aps afstå fra, direkte eller indirekte, uden om kunden, at etablere et forretningsmæssigt forhold til kundens kunder, under opgavens løbetid samt i en efterfølgende periode på 36 måneder.

 9. Forceret arbejde: Ved forceret arbejde eller når særlige hensyn taler derfor, bliver der tillagt 25 % til den normale timepris. Der vil altid blive varskoet om tillæg / forceret arbejde.

 10. Ophavsret: Pta+ Aps bevarer samtlige rettigheder til alt udført arbejde indtil frigørende betaling udløser elektronisk levering af produkterne.

 11. Ansvarsbegrænsning og ansvarsfraskrivelse: Risikoens overgang. Pta+ Aps fraskriver sig ethvert ansvar for skade opstået direkte eller indirekte ved kundens eller tredjemands benyttelse af den leverede ydelse. Pta+ Aps indestår ikke for lovligheden eller lødigheden af det af kunden bestilte produkt. Dog vil Dansk lovgivning altid være gældende, og Pta+ Aps kan og vil ikke gå på kompromis af denne. Pta+ Aps kan ikke gøres ansvarlig for krænkelse af rettigheder, ophavsret, plagiat fremstilling, eller lignende krænkelser i forbindelse med bestilte ydelser fra kunden.

 12. Backup og Virus kontrol: Pta+ Aps forpligtiger sig til at foretage backup af ydelsen i rimeligt omfang. Backup vil blive opbevaret i virksomheden i 2 år, med mindre andet aftales. Pta+ Aps vil yde rimelige bestræbelser på at beskytte produktet og leverancen mod virus ved brug af anerkendte antivirusprogrammer. Pta+ Aps ´s ansvar for virusangreb af enhver art på ethvert udstyr bortfalder ved overdragelse af leverancen.

 13. Force majeure: Pta+ Aps ´s forpligtigelser til opfyldelse af aftalen med kunden bortfalder, i det omfang at ekstraordinære omstændigheder umuliggør opfyldelse af de i aftalen aftalte ydelser, som Pta+ Aps ikke ved aftalens indgåelse med rimelighed kunne eller burde have undgået eller overvundet. Dette gælder blandt andet naturkatastrofer, krig, strejke, lockout, sabotage, brand, vandskade, eksplosion mv. Møder en underleverandør en sådan opfyldelseshindring, fritages Pta+ Aps tillige for forpligtigelse til opfyldelse af aftalen.

14 Lovvalg og værneting: Enhver tvist vedrørende opfyldelse af aftalen mellem kunden og Pta+ Aps skal afgøres efter dansk lovgivning. Værneting for en eventuel retssag vedrørende denne aftale er Retten i Aalborg.

Få et gratis og uforpligtende tilbud på dine opgaver

Du får altid en konkurrence dygtig pris på din opgave. Der kan indgås en aftale om en fast ugelig afregning ved længerevarende opgaver, specielt herunder projektledelse. Lad os tage en uforpligtende snak om dit projekt.